لعبة مطابقة هندسية ملونة على شكل مونتيسوري لذاكرة الشطرنج لعبة فارز ملونة حسية ألعابتعليمية للأطفال الصغار نفس العنصر في الفيديو ، نعدك بالتسليم السريع والدفع عند الاستلا

توصيل سريع ، الدفع عند الاستلام ، ضمان لمدة سنة نفس العنصر في الفيديو ، نعدك بالتسليم السريع والدفع عند الاستلا

﷼129.00
﷼281.00
Color:  Double solid
كمية
Enjoy shopping discounts🎁
Delivery takes 3-5 days
Support apple pay💵stc-visa
whatsapp:008619119448302
The current produc does not participate any Rebate. Switch the participating product to check the design.
(This prompt will not be displayed on the client-side.)
شحن
class SpzSmartBlockComponent extends SPZ.BaseElement { constructor(element) { super(element); this.templates_ = null; this.container_ = null; this.i18n_ = {}; this.config_ = {}; this.show_type_ = 3; this.product_resource_id_ = ''; this.collection_resource_id_ = ''; this.cart_items_ = []; this.customer_id_ = ''; this.order_id_ = ''; } static deferredMount() { return false; } isLayoutSupported(layout) { return layout == SPZCore.Layout.CONTAINER; } buildCallback() { const template_type = window.SHOPLAZZA.meta.page.template_type; if (template_type === 1) { this.show_type_ = 3; this.product_resource_id_ = window.SHOPLAZZA.meta.page.resource_id; } else if (template_type === 2) { this.show_type_ = 4; this.collection_resource_id_ = window.SHOPLAZZA.meta.page.resource_id; } else if (template_type === 15){ this.show_type_ = 5; } else if (template_type === 13){ this.show_type_ = 6; } else if (template_type === 20){ this.show_type_ = 7; this.customer_id_ = window.SHOPLAZZA.customer.customer_id; } else if (template_type === 35){ this.show_type_ = 8; this.order_id_ = window.location.pathname.split('/').pop(); } this.templates_ = SPZServices.templatesForDoc(this.element); this.setAction_(); } mountCallback() { console.log('smart mounted'); const that = this; const themeName = window.SHOPLAZZA.theme.merchant_theme_name; const isGeek = /Geek/.test(themeName); this.fetchRules().then((res) => { if (res && res.rules && res.rules.length) { const blockEl = document.getElementById('smart_recommend_block'); SPZ.whenApiDefined(blockEl).then((api) => { api.render({data: res}, true).then(() => { if (isGeek && that.show_type_ === 6) { blockEl.querySelector('.plugin_container_wrpper').style.padding = '30px 0'; } const recommendStyle = document.createElement('style'); recommendStyle.innerHTML = ` .plugin__recommend_container,.app-recommend-card { display: none !important; } `; document.head.appendChild(recommendStyle); const fetchList = []; res.rules.forEach((rule) => { fetchList.push(this.fetchRuleProductList(rule.id)); }); const fetchAll = Promise.all(fetchList); fetchAll.then((p_res) => { res.rules.forEach((rule, index) => { rule.products = p_res[index] && p_res[index].products; const ruleEl = document.getElementById('smart_recommend_rule_' + rule.id); SPZ.whenApiDefined(ruleEl).then((api) => { api.render({data: rule}, true).then(() => { that.impressListen(`#smart_recommend_rule_ul_${rule.id}`, function(){ that.trackRuleImpress(rule); }); const btnElList = document.querySelectorAll(`#smart_recommend_rule_ul_${rule.id} button`); btnElList.forEach((btnEl) => { if (btnEl && rule.config && rule.config.quick_shop_button_bg_color && rule.config.quick_shop_button_text_color) { btnEl.style.backgroundColor = rule.config.quick_shop_button_bg_color; btnEl.style.color = rule.config.quick_shop_button_text_color; } }) }); }); }); }); }) }) } else { if (window.top !== window.self) { const template_type = window.SHOPLAZZA.meta.page.template_type; const holderEl = document.getElementById('smart_recommend_preview_no_data_placeholder'); SPZ.whenApiDefined(holderEl).then((api) => { api.render({data: { isCart: template_type === 13, isCollection: template_type === 2, isProduct: template_type === 1, isIndex: template_type === 15 }}, true); }); } } }); } setAction_() { this.registerAction('quickShop', (data) => { const that = this; const product_id = data.args.product_id; const productIndex = data.args.productIndex; const rule_id = data.args.rule_id; const ssp = data.args.ssp; const scm = data.args.scm; const cfb = data.args.cfb; const ifb = data.args.ifb; const modalRender = document.getElementById('smart_recommend_product_modal_render'); if (product_id) { this.fetchProductData(product_id).then((res) => { const product = res.products && res.products.length && res.products[0] || {}; product.cfb = cfb; product.ifb = ifb; SPZ.whenApiDefined(modalRender).then((api) => { api.render({product: product, productIndex: productIndex, rule_id: rule_id, ssp: ssp, scm: scm, show_type: that.show_type_}, true).then(() => { const modalEl = document.getElementById('smart_recommend_product_modal'); SPZ.whenApiDefined(modalEl).then((modal) => { that.impressListen('#smart_recommend_product_modal', function(){ that.trackQuickShop({ rule_id: rule_id, product_id: product_id }); }); modal.open(); }); const formEl = document.getElementById('smart_recommend_product_form'); SPZ.whenApiDefined(formEl).then((form) => { form.setProduct(product); }); const variantEl = document.getElementById('smart_recommend_product_variants'); SPZ.whenApiDefined(variantEl).then((variant) => { variant.handleRender(product); }); }); }) }); } }); this.registerAction('handleScroll', (data) => { this.directTo(data.args.rule_id, data.args.direction); }); this.registerAction('handleProductChange', (data) => { const variant = data.args.data.variant; const product = data.args.data.product; const imageRenderEl = document.getElementById('smart_recommend_product_image'); SPZ.whenApiDefined(imageRenderEl).then((api) => { api.render({ variant: variant, product: product }, true); }); }); this.registerAction('handleAtcSuccess', (detail) => { const data = detail.args; data.data.product = data.data.product || {}; data.data.variant = data.data.variant || {}; const product_id = data.data.product.id; const product_title = data.data.product.title; const variant_id = data.data.variant.id; const price = data.data.variant.price; const rule_id = data.rule_id; const aid = `smart_recommend.${this.show_type_}.${rule_id}`; const ifb = data.data.product.ifb; const cfb = data.data.product.cfb; const ssp = data.ssp; const scm = data.scm; const spm = `smart_recommend_${this.show_type_}.${data.spmIndex}`; const params = { id: product_id, product_id: product_id, number: 1, name: product_title, variant_id: variant_id, childrenId: variant_id, item_price: price, source: 'add_to_cart', _extra: { aid: aid, ifb: ifb, cfb: cfb, scm: scm, spm: `..${window.SHOPLAZZA.meta.page.template_name}.${spm}`, ssp: ssp, } }; this.tranckAddToCart(params); }); this.registerAction('addATCHook', (data) => { const params = data.args; const spm = `smart_recommend_${this.show_type_}.${params.spmIndex}`; this.myInterceptor_ = window.djInterceptors && window.djInterceptors.track.use({ event: 'dj.addToCart', params: { aid: `smart_recommend.${this.show_type_}.` + params.rule_id, ssp: params.ssp, scm: params.scm, cfb: params.cfb, spm: `..${window.SHOPLAZZA.meta.page.template_name}.${spm}`, }, once: true }); }); } tranckAddToCart(detail) { if (window.$) { window.$(document.body).trigger('dj.addToCart', detail); } } fetchRules() { const payload = { show_type: this.show_type_, }; let that = this; if (this.show_type_ === 6) { let line_items = []; return this.fetchCart().then((res) => { if (res && res.cart && res.cart.line_items) { line_items = res.cart.line_items.map((item) => { return { product_id: item.product_id, variant_id: item.variant_id, quantity: item.quantity, price: item.price } }); } payload.line_items = line_items; that.cart_items_ = line_items; return that.fetchRulesRequest(payload); }); } else { if (this.show_type_ === 3) { payload.line_items = [{ product_id: this.product_resource_id_ }]; } else if (this.show_type_ === 4) { payload.collection_id = this.collection_resource_id_; } else if (this.show_type_ === 7) { payload.customer_id = this.customer_id_; } else if (this.show_type_ === 8) { payload.order_id = this.order_id_; } return this.fetchRulesRequest(payload); } } fetchRulesRequest(payload) { return fetch(window.SHOPLAZZA.routes.root + "/api/possum/recommend_query", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify(payload) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }); } fetchCart() { return fetch(`/api/cart/cart-select?r=${Math.random().toString(36).slice(-4)}`) .then((res) => { if (res.ok) { return res.json(); } }); } fetchRuleProductList(rule_id) { const payload = { page: 1, limit: 100, fields: ["title", "url", "image", "min_price_variant.price", "min_price_variant.compare_at_price"], rule_id: rule_id, }; if (this.show_type_ === 3) { payload.line_items = [{ product_id: this.product_resource_id_ }]; } else if (this.show_type_ === 4) { payload.collection_id = this.collection_resource_id_; } else if (this.show_type_ === 6) { payload.line_items = this.cart_items_; } else if (this.show_type_ === 7) { payload.customer_id = this.customer_id_; } else if (this.show_type_ === 8) { payload.order_id = this.order_id_; } return fetch(window.SHOPLAZZA.routes.root + "/api/possum/recommend_products", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify(payload) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }).catch(function(err){ console.log(err); }); } fetchProductData(product_id) { return fetch(window.SHOPLAZZA.routes.root + "/api/possum/products", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify({ product_ids: [product_id], fields: [ "images", "options", "min_price_variant", "variants"] }) }).then(function(res){ if(res.ok){ return res.json(); } }).catch(function(err){ console.log(err); const loadingEl = document.getElementById('smart_recommend_loading'); if (loadingEl) { loadingEl.style.display = 'none'; } }); } getStyle(ele, style) { if (!ele) return; if (window.getComputedStyle) { return window.getComputedStyle(ele)[style]; } return ele.currentStyle[style]; } directTo(id, direction) { const scrollElement = document.getElementById(`smart_recommend_rule_ul_${id}`); const blockWidth = parseInt(this.getStyle(scrollElement, 'width')); const scrollLength = (blockWidth * 0.19 - 12) * 5; const scrollPoint = scrollElement.scrollWidth - scrollElement.clientWidth; if (!scrollElement) return; if (direction === 'left') { if (document.dir === 'rtl') { scrollElement.scrollTo({ left: Math.abs(scrollElement.scrollLeft) >= scrollPoint - 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft - scrollLength, behavior: 'smooth' }); return; } scrollElement.scrollTo({ left: Math.max(scrollElement.scrollLeft - scrollLength, 0), behavior: 'smooth' }); } else { if (document.dir === 'rtl') { scrollElement.scrollTo({ left: Math.abs(scrollElement.scrollLeft) >= scrollPoint + 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft + scrollLength, behavior: 'smooth' }); return; } scrollElement.scrollTo({ left: scrollElement.scrollLeft >= scrollPoint - 100 ? 0 : scrollElement.scrollLeft + scrollLength, behavior: 'smooth' }); } } trackRuleImpress(rule) { if (window.sa && window.sa.track) { window.sa.track("plugin_common", { plugin_name: "upsell", event_type: "impressions", rule_id: rule.id, ssp: rule.ssp, scm: rule.scm, show_type: this.show_type_, support_app_block: window.SHOPLAZZA.theme.support_app_block }); window.sa.track("module_impressions", { aid: `smart_recommend.${this.show_type_}.${rule.id}`, support_app_block: window.SHOPLAZZA.theme.support_app_block }); } } trackQuickShop(data) { window.sa && sa.track && sa.track("plugin_common", { plugin_name: "upsell", event_type: "quick_shop", rule_id: data.rule_id, product_id: data.product_id, show_type: this.show_type_, }); } impressListen(selector, cb) { const el = document.querySelector(selector); const onImpress = (e) => { if (e) { e.stopPropagation(); } cb(); }; if (el && !el.getAttribute('imprsd')) { el.addEventListener('impress', onImpress) } else if (el) { onImpress(); } } } SPZ.defineElement('spz-custom-smart-block', SpzSmartBlockComponent);

وصف

نفس العنصر في الفيديو ، نعدك بالتسليم السريع والدفع عند الاستلا

عزيزي المشتري ، مرحبا بكم في متجرنا. هناك الكثير من السلع المفيدة ورخيصة في متجرنا. استمتع بيوم جميل!

شكل لعبة فارز بلدي الأول خشبية 32 اللبنات الهندسة التعلم مطابقة فرز الهدايا التعليمية اللعب الكلاسيكية للأطفال الصغار طفل أطفال 2 3 سنوات من العمر

شكل فارز مكعب لعبة: لأنه يأتي مع 16 على شكل كتل متعددة الألوان. الألوان الزاهية وحجم مكتنزة تجعل من السهل على اليدين قليلا لفهم. كما أنها تسقط في شكل فرز مكعب ، تناسب القطع في الثقوب مطابقة. بناء قوي ، الحرفية قسط التي يمكن استخدامها لعدة سنوات

نصائح: ليست قابلة للغسل ، يرجى استخدام مسح لتنظيف وجعلها جافة. خشب متين وغير سام مطلي. تصميم فتحة كبيرة على الجزء العلوي من المكعب بدلا من غطاء لحماية يد الطفل تجنب لقط أثناء فتح الغطاء. قوة التعلم المبكر التي تشجع التعرف على اللون والشكل ، والمهارات الحركية الدقيقة ، والبراعة اليدوية وأكثر من ذلك

بناء المهارات الحركية الجيدة: ضعي 16 شكلاً مختلفاً في الصحيح 16 فتحة وضعيها لممارسة مراقبة الطفل وقدرته العملية على تعزيز التنسيق بين اليد والعين حتى يتمكنوا من تعلم الفرز والمطابقة. لعبة تعليمية تفاعلية مثالية لمدة 18 شهرًا وحتى

هدية مثالية للأطفال ما قبل المدرسة: لدينا شكل فارز مكعب تسمح للطفل للبقاء مركزة لفترة طويلة ، لعبة جيدة لأطفالك بدلا من لعب ألعاب الكمبيوتر ، والسفر مع هديتنا هو أيضا كبيرة ، إنها أفضل هدية لأطفالك

الكثير من المرح للأطفال الصغار: الأولاد والبنات الصغار سوف يكون طن من المرح استكشاف كل جانب من المكعب. مقبض سلسلة مريح لسهولة الحمل. سيساعدك ذلك على ممارسة قدرة طفلك على التدريب العملي. مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا ، 2 ، 3 سنوات من العمر للعب

كيف تلعب1. اللعبة تستخدم جرس مضرب للفوز أو الخسارة
كلا اللاعبين في اللعبة بعد الانتهاء من الحاجة إلى حلقة الجرس ، فإن الأولوية حلقة الجرس والإجابة على نفس لاعب يحصل
2. تقسيم القطع والقطع قبل المباراة
يحصل كل لاعب على لوحة ألعاب قبل المباراة ، ولوحة بناء على شكل لعبة
3-وضعها وفقا لبطاقات السؤال
اختيار بطاقة التحدي من 30 بطاقات والإعلان عن ذلك. ثم يبدأ كلا الطرفين
4. الفائز في اللعبة يحصل على بطاقة
أول لاعب لعرض الموقف المقابل على بطاقة العنوان يفوز ويحصل على بطاقة. حفلة مع أكثر بطاقات يفوز في النهاية

الوصف:
تتميز الالعاب العملاقة الخشبية بتصميم ألوان نابضة بالحياة ، بحيث يمكنها جذب انتباه الأطفال بشكل فعال وتدريب لونها وقدرتها على التعرف على الشكل.
ما يمكن أن تقدمه لك هذه الالعاب العملاقة الخشبية هو أنها يمكن أن تساعد الأطفال على التعرف على الألوان والأشكال وتطوير خيال الأطفال ، والقدرة على التدريب العملي ، وتعزيز الإدراك البصري.
وهي مصنوعة من مواد خشبية.
طول لعبة كورتر الشكل هذه 14.8 سنتيمتر ، العرض 14.8 سنتيمتر والارتفاع 1 سنتيمتر.
انها مناسبة لمرحلة ما قبل المدرسة للأطفال.

اسم العنصر: شكل لعبة فارز
المواد: خشبية
الميزات: سهلة اللعب ، سطح أملس ، نتوءات مجانية
حجم التفاصيل:
LxWxH: 14.8 سنتيمتر x 14.8 سنتيمتر x 1 سنتيمتر/5.83 "x 5.83" x 0.39 "(تقريبا.)


تتضمن الحزمة:

32 x كتل
30 x بطاقات
2 x قاعدة
1 x جرس